bodu.com

电子/电气工程师博客

正文 更多文章

常用元件(系列)设计速查表之一---稳压管,TVS,电阻

                     常用元件(系列)设计速查表之一---稳压管,TVS,电阻

 

                                                        王佰营

                                          wbymcs51.blog.bokee.net

一、3V51V 1W稳压管型号对照表

1N4727     3V0
1N4728     3V3
1N4729     3V6
1N4730     3V9
1N4731     4V3
1N4732     4V7
1N4733     5V1
1N4734     5V6
1N4735     6V2
1N4736     6V8
1N4737     7V5
1N4738     8V2
1N4739     9V1
1N4740     10V
1N4741     11V
1N4742     12V
1N4743     13V
1N4744     15V
1N4745     16V
1N4746     18V
1N4747     20V
1N4748     22V
1N4749     24V
1N4750     27V
1N4751     30V
1N4752     33V
1N4753     36V
1N4754     39V
1N4755     43V
1N4756     47V
1N4757     51V

二、TVS

      

P6KE系列

型号

反向关断电压(V

反向漏电流(uA)

击穿电压(V)

测试电流
(mA)

最大箝位电压(v)

峰值脉冲电流(A)

温度系数(mV/)

--最小

--最大

P6KE6.8(C)A
P6KE7.5(C)A
P6KE8.2(C)A
P6KE9.1(C)A

5.80
6.40
7.02
7.78

1000
500
200
50

6.45
7.13
7.79
8.65

7.14
7.88
8.61
9.50

10
10
10
1

10.5
11.3
12.1
13.4

57.0
53.0
50.0
45.0

5
5
6
7

P6KE10(C)A
P6KE11(C)A
P6KE12(C)A
P6KE13(C)A

8.55
9.40
10.20
11.10

10
5
5
5

9.50
10.50
11.40
12.40

10.50
11.60
12.60
13.70

1
1
1
1

14.5
15.6
16.7
18.2

41.0
38.0
36.0
33.0

8
9
10
11

P6KE15(C)A
P6KE16(C)A
P6KE18(C)A
P6KE20(C)A

12.80
13.60
15.30
17.10

5
5
5
5

14.30
15.20
17.10
19.00

15.80
16.80
18.90
21.00

1
1
1
1

21.2
22.5
25.2
27.7

28.0
27.0
24.0
22.0

12
14
19
19

P6KE22(C)A
P6KE24(C)A
P6KE27(C)A
P6KE30(C)A

18.80
20.50
23.10
25.60

5
5
5
5

20.90
22.80
25.70
28.50

23.10
25.20
28.40
31.50

1
1
1
1

30.6
33.2
37.5
41.4

20.0
18.0
16.0
14.4

20
23
25
28

P6KE33(C)A
P6KE36(C)A
P6KE39(C)A
P6KE43(C)A

28.20
30.90
33.30
36.80

5
5
5
5

31.40
34.20
37.10
40.90

34.70
37.80
41.00
45.20

1
1
1
1

45.7
49.9
53.9
59.3

13.2
12.0
11.2
10.1

30
31
36
44

P6KE47(C)A
P6KE51(C)A
P6KE56(C)A
P6KE62(C)A

40.20
43.60
47.80
53.00

5
5
5
5

44.70
48.50
53.20
58.90

49.40
53.60
58.80
65.10

1
1
1
1

64.8
70.1
77.0
85.0

9.3
8.6
7.8
7.1

48
51
56
62

P6KE68(C)A
P6KE75(C)A
P6KE82(C)A
P6KE91(C)A

58.10
64.10
70.10
77.80

5
5
5
5

64.60
71.30
77.90
86.50

71.40
78.80
86.10
95.50

1
1
1
1

92.0
103.0
113.0
125.0

6.5
5.8
5.3
4.8

69
76
86
94

P6KE100(C)A
P6KE110(C)A
P6KE120(C)A
P6KE130(C)A

85.50
94.00
102.00
111.00

5
5
5
5

95.00
105.00
114.00
124.00

105.00
116.00
126.00
137.00

1
1
1
1

137.0
152.0
165.0
179.0

4.4
4.0
3.6
3.3

104
115
125
136

P6KE150(C)A
P6KE160(C)A
P6KE170(C)A
P6KE180(C)A

128.00
136.00
145.00
154.00

5
5
5
5

143.00
152.00
162.00
171.00

158.00
168.00
179.00
189.00

1
1
1
1

207.0
219.0
234.0
246.0

2.9
2.7
2.6
2.4

157
167
188
188

P6KE200(C)A
P6KE220(C)A
P6KE250(C)A
P6KE300(C)A

171.00
185.00
214.00
256.00

5
5
5
5

190.00
209.00
237.00
285.00

210.00
231.00
263.00
315.00

1
1
1
1

274.0
328.0
344.0
414.0

2.2
2.0
2.0
2.0

209
230
260
315

P6KE350(C)A
P6KE400(C)A
P6KE440(C)A

300.00
342.00
376.00

5
5
5

332.00
380.00
418.00

368.00
420.00
462.00

1
1
1

482.0
548.0
600.0

2.0
2.0
2.0

368
420
440

 

1.5KE系列参数表(轴向封装,功率1500W

型号

反向关断电压(V

反向漏电流(uA)

击穿电压(V)

测试电流
(mA)

最大箝位电压(v)

峰值脉冲电流(A)

温度系数(mV/)

最小

最大

1.5KE6.8(C)A
1.5KE7.5(C)A
1.5KE8.2(C)A
1.5KE9.1(C)A

5.80
6.40
7.02
7.78

1000
500
200
50

6.45
7.13
7.79
8.65

7.14
7.88
8.61
9.55

10
10
10
1

10.5
11.3
12.1
13.4

143.0
132.0
124.0
112.0

5
5
6
7

1.5KE10(C)A
1.5KE11(C)A
1.5KE12(C)A
1.5KE13(C)A

8.55
9.40
10.20
11.10

10
5
5
5

9.50
10.50
11.40
12.40

10.50
11.60
12.60
13.70

1
1
1
1

14.5
15.6
16.7
18.2

103.0
96.0
90.0
82.0

8
9
10
11

1.5KE15(C)A
1.5KE16(C)A
1.5KE18(C)A
1.5KE20(C)A

12.80
13.60
15.30
17.10

5
5
5
5>

14.30
15.20
17.10
19.00

15.80
16.80
18.90
21.00

1
1
1
1

21.2
22.5
25.2
27.7

71.0
67.0
59.5
54.0

12
14
19
19

1.5KE22(C)A
1.5KE24(C)A
1.5KE27(C)A
1.5KE30(C)A

18.80
20.50
23.10
25.60

5
5
5
5

20.90
22.80
25.70
28.50

23.10
25.20
28.40
31.50

1
1
1
1

30.6
33.2
37.5
41.4

49.0
45.0
40.0
36.0

20
23
25
28

1.5KE33(C)A
1.5KE36(C)A
1.5KE39(C)A
1.5KE43(C)A

28.20
30.80
33.30
36.80

5
5
5
5

31.40
34.20
37.10
40.90

34.70
37.80
41.00
45.20

1
1
1
1

45.7
49.9
53.9
59.3

33.0
30.0
28.0
25.3

30
31
36
44

1.5KE47(C)A
1.5KE51(C)A
1.5KE56(C)A
1.5KE62(C)A

40.20
43.60
47.80
53.00

5
5
5
5

44.70
48.50
53.20
58.90

49.40
53.60
58.80
65.10

1
1
1
1

64.8
70.1
77.0
85.0

23.2
21.4
19.5
17.7

48
51
56
62

1.5KE68(C)A
1.5KE75(C)A
1.5KE82(C)A
1.5KE91(C)A

58.10
64.10
70.10
77.80

5
5
5
5

64.60
71.30
77.90
86.50

71.40
78.80
86.10
95.50

1
1
1
1

92.0
103.0
113.0
125.0

16.3
14.6
13.3
12.0

>69
76
86
94

1.5KE100(C)A
1.5KE110(C)A
1.5KE120(C)A
1.5KE130(C)A

85.50
94.00
102.00
111.00

5
5
5
5

95.00
105.00
114.00
124.00

105.00
116.00
126.00
137.00

1
1
1
1

137.0
152.0
165.0
179.0

11.0
9.9
9.1
8.4

104
115
125
136

1.5KE150(C)A
1.5KE160(C)A
1.5KE170(C)A
1.5KE180(C)A

128.00
136.00
145.00
154.00

5
5
5
5

143.00
152.00
162.00
171.00

158.00
168.00
179.00
189.00

1
1
1
1

207.0
219.0
234.0
246.0

7.2
6.8
6.4
6.1

157
167
188
188

1.5KE200(C)A
1.5KE220(C)A
1.5KE250(C)A
1.5KE300(C)A

171.00
185.00
214.00
256.00

5
5
5
5

190.00
209.00
237.00
285.00

210.00
231.00
263.00
315.00

1
1
1
1

274.0
328.0
344.0
414.0

5.5
4.6
5.0
5.0

209
230
260
315

1.5KE350(C)A
1.5KE400(C)A
1.5KE440(C)A

300.00
342.00
376.00

5
5
5

332.00
380.00
418.00

368.00
420.00
462.00

1
1
1

482.0
548.0
600.0

4.0
4.0
4.0

368
420
440

 

三、电阻系列

电阻系列国家标准规定了电阻的阻值按其精度分为两大系列,分别为E-24系列和E-96系列,E-24系列精度为5%E-96系列为1%, 在这两种系列之外的电阻为非标电阻,较难采购。下面列出了常用的5%和1%精度电阻的标称值,供大家设计时参考。

 

精度为5%的碳膜电阻,以欧姆为单位的标称值:

 

1.0     5.6     33      160      820       3.9K      20K      100K      510K      2.7M

1.1     6.2     36      180      910       4.3K      22K      110K      560K      3M

1.2     6.8     39      200      1K        4.7K      24K      120K      620K      3.3M

1.3     7.5     43      220      1.1K      5.1K      27K      130K      680K      3.6M

1.5     8.2     47      240      1.2K      5.6K      30K      150K      750K      3.9M

1.6     9.1     51      270      1.3K      6.2K      33K      160K      820K      4.3M

1.8     10      56      300      1.5K      6.6K      36K      180K      910K      4.7M

2.0     11      62      330      1.6K      7.5K      39K      200K      1M        5.1M

2.2     12      68      360      1.8K      8.2K      43K      220K      1.1M      5.6M

2.4     13      75      390      2K        9.1K      47K      240K      1.2M      6.2M

2.7     15      82      430      2.2K      10K       51K      270K      1.3M      6.8M

3.0     16      91      470      2.4K      11K       56K      300K      1.5M      7.5M

3.3     18      100     510      2.7K      12K       62K      330K      1.6M      8.2M

3.6     20      110     560      3K        13K       68K      360K      1.8M      9.1M

3.9     22      120     620      3.2K      15K       75K      390K      2M        10M

4.3     24      130     680      3.3K      16K       82K      430K      2.2M      15M

4.7     27      150     750      3.6K      18K       91K      470K      2.4M      22M

5.1     30  

 

   精度为1%的金属膜电阻,以欧姆为单位的标称值:

 

10       33       100     332     1K        3.32K     10.5K     34K       107K     357K

10.2     33.2     102     340     1.02K     3.4K      10.7K     34.8K     110K     360K

10.5     34       105     348     1.05K     3.48K     11K       35.7K     113K     365K

10.7     34.8     107     350     1.07K     3.57K     11.3K     36K       115K     374K

11       35.7     110     357     1.1K      3.6K      11.5K     36.5K     118K     383K

11.3     36       113     360     1.13K     3.65K     11.8K     37.4K     120K     390K

11.5     36.5     115     365     1.15K     3.74K     12K       38.3K     121K     392K

11.8     37.4     118     374     1.18K     3.83K     12.1K     39K       124K     402K

12       38.3     120     383     1.2K      3.9K      12.4K     39.2K     127K     412K

12.1     39       121     390     1.21K     3.92K     12.7K     40.2K     130K     422K

12.4     39.2     124     392     1.24K     4.02K     13K       41.2K     133K     430K

12.7     40.2     127     402     1.27K     4.12K     13.3K     42.2K     137K     432K

13       41.2     130     412     1.3K      4.22K     13.7K     43K       140K     442K

13.3     42.2     133     422     1.33K     4.32K     14K       43.2K     143K     453K

13.7     43       137     430     1.37K     4.42K     14.3K     44.2K     147K     464K

14       43.2     140     432     1.4K      4.53K     14.7K     45.3K     150K     470K

14.3     44.2     143     442     1.43K     4.64K     15K       46.4K     154K     475K

14.7     45.3     147     453     1.47K     4.7K      15.4K     47K       158K     487K

15       46.4     150     464     1.5K      4.75K     15.8K     47.5K     160K     499K

15.4     47       154     470     1.54K     4.87K     16K       48.7K     162K     511K

15.8     47.5     158     475     1.58K     4.99K     16.2K     49.9K     165K     523K

16       48.7     160     487     1.6K      5.1K      16.5K     51K       169K     536K

16.2     49.9     162     499     1.62K     5.11K     16.9K     51.1K     174K     549K

16.5     51       165     510     1.65K     5.23K     17.4K     52.3K     178K     560K

16.9     51.1     169     511     1.69K     5.36K     17.8K     53.6K     180K     562K

17.4     52.3     174     523     1.74K     5.49K     18K       54.9K     182K     576K

17.8     53.6     178     536     1.78K     5.6K      18.2K     56K       187K     590K

18       54.9     180     549     1.8K      5.62K     18.7K     56.2K     191K     604K

18.2     56       182     560     1.82K     5.76K     19.1K     57.6K     196K     619K

18.7     56.2     187     562     1.87K     5.9K      19.6K     59K       200K     620K

19.1     57.6     191     565     1.91K     6.04K     20K       60.4K     205K     634K

19.6     59       196     578     1.96K     6.19K     20.5K     61.9K     210K     649K

20       60.4     200     590     2K        6.2K      21K       62K       215K     665K

20.5     61.9     205     604     2.05K     6.34K     21.5K     63.4K     220K     680K

21       62       210     619     2.1K      6.49K     22K       64.9K     221K     681K

21.5     63.4     215     620     2.15K     6.65K     22.1K     66.5K     226K     698K

22       64.9     220     634     2.2K      6.8K      22.6K     68K       232K     715K

22.1     66.5     221     649     2.21K     6.81K     23.2K     68.1K     237K     732K

22.6     68       226     665     2.26K     6.98K     23.7K     69.8K     240K     750K

23.2     68.1     232     680     2.32K     7.15K     24K       71.5K     243K     768K

23.7     69.8     237     681     2.37      7.32K     24.3K     73.2K     249K     787K

24       71.5     240     698     2.4K      7.5K      24.9K     75K       255K     806K

24.3     73.2     243     715     2.43K     7.68K     25.5K     76.8K     261K     820K

24.7     75       249     732     2.49K     7.87K     26.1K     78.7K     267K     825K

24.9     75.5     255     750     2.55K     8.06K     26.7K     80.6K     270K     845K

25.5     76.8     261     768     2.61K     8.2K      27K       82K       274K     866K

26.1     78.7     267     787     2.67K     8.25K     27.4K     82.5K     280K     887K

26.7     80.6     270     806     2.7K      8.45K     28K       84.5K     287K     909K

27       82       274     820     2.74K     8.66K     28.7K     86.6K     294K     910K

27.4     82.5     280     825     2.8K      8.8K      29.4K     88.7K     300K     931K

28       84.5     287     845     2.87K     8.87K     30K       90.9K     301K     953K

28.7     86.6     294     866     2.94K     9.09K     30.1K     91K       309K     976K

29.4     88.7     300     887     3.0K      9.1K      30.9K     93.1K     316K     1.0M

30       90.9     301     909     3.01K     9.31K     31.6K     95.3K     324K     1.5M

30.1     91       309     910     3.09K     9.53K     32.4K     97.6K     330K     2.2M

30.9     93.1     316     931     3.16K     9.76K     33K       100K      332K    

31.6     95.3     324     953     3.24K     10K       33.2K     102K      340K    

32.4     97.6     330     976     3.3K      10.2K     33.6K     105K      348K

分享到:

上一篇:论学问---培根

下一篇:常用元件(系列)设计速查表之二---

评论 (0条) 发表评论

抢沙发,第一个发表评论
验证码